Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 11 năm 2017

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 11/2017. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 4956/TCT-DNL ngày 26/10/2017 về nộp tiền thuê đất

 

Theo báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thì Công ty TNHH MTV hóa chất cơ bản Miền Nam trước đây là đơn vị 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 02/01/2014. Công ty có thuê lại đất của Tổng công ty Sonadezi theo hợp đồng thuê lại số 08/HĐTĐ/BH1 ngày 14/4/2003 tại khu công nghiệp Đồng Nai để đặt các Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty. Đến nay Tổng công ty Sonadezi yêu cầu Công ty phải nộp tiền thuê đất truy thu do điều chỉnh đơn giá thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế đối với Tổng công ty Sonadezi.

 

Công ty cổ phần hóa chất cơ bản miền Nam có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV hóa chất cơ bản Miền Nam. Hợp đồng thuê lại đất ký giữa Công ty TNHH MTV hóa chất cơ bản Miền Nam và Tổng công ty Sonadezi là Hợp đồng dân sự, được điều chỉnh theo quy định của Luật Dân sự. Do đó, Công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam thực hiện trả tiền thuê đất cho Tổng công ty Sonadezi đối với số tiền thuê đất phát sinh do điều chỉnh tăng đơn giá thuê đất của giai đoạn 2006 - 2016 trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên về nghĩa vụ trả tiền thuê đất phát sinh do điều chỉnh đơn giá thuê đất.

 

2. Công văn số 4973/TCT-TNCN ngày 27/10/2017 giải đáp chính sách đối với bán cổ phiếu tăng thêm từ nguồn thặng dư vốn

 

Trường hợp Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn thì cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.

 

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng khai theo mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Từ ngày 30/7/2015 được thay bằng mẫu số 04/ĐTV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn số 5019/TCT-CS ngày 30/10/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn

 

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp (như bệnh viện, trung tâm y tế, các trường mầm non, trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông, công an phường - xã, các phòng ban thuộc ủy ban nhân dân các cấp các cơ quan nhà nước thuộc các sở, ban, ngành, ...) có sử dụng hóa đơn cho hoạt động kinh doanh, có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013.

 

4. Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí

 

- Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí của các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

- Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

 

- Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

5. Công văn số 14613/BTC-TCT ngày 30/10/2017 về việc khôi phục trạng thái mã số thuế

 

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Tản Viên PIV đã vi phạm pháp luật về thuế, không thực hiện thanh toán nợ thuế mặc dù cơ quan thuế đã đôn đốc và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo qui định của Luật Quản lý thuế. Công ty cũng vi phạm qui định của Luật doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế về việc không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành Thông báo Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng quy đỉnh của pháp luật về thuế.

 

Công ty có trách nhiệm phải thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ nêu trên, cơ quan Thuế sẽ thực hiện khôi phục mã số thuế của Công ty theo quy định tại Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Trường hợp Công ty đề nghị thực hiện giải thể hoặc phá sản thì nộp hồ sơ cho cơ quan Đăng ký kinh doanh và thực hiện theo các qui định về giải thể và phá sản doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp và Luật Phá sản.

 

II. Thông Tư

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017, hướng dẫn trích lập và quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn.

 

Thông tư này hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 

Đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua bán nợ của Nhà nước thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đặc thù.

 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Bộ Tài chính (đối với Kiểm soát viên tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước) thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017.

 

III. Quyết định

 

Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-TCT ngày 24/10/2017 về Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

 

* Phạm Vi Điều Chỉnh:

 

1. Quy trình quy định trình tự, thời gian, hình thức, nội dung công khai liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

 

2. Quy trình này không bao gồm việc công khai thủ tục hành chính của cơ quan Thuế các cấp.

 

* Đối Tượng Áp Dụng:

 

Quy trình này áp dụng đối với: Cơ quan Tổng cục Thuế; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Cục Thuế); Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thuế); công chức, viên chức thuộc cơ quan Thuế các cấp; người nộp thuế có đơn khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp.

 

Quy trình này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Trân trọng.