Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 EBOOK NGHIỆP VỤ THUẾ PHIÊN BẢN 2019
2 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thôn
3 Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
4 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
5 Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
6 Công văn số 3357/BTC-TTC ban hành ngày 14/3/2016 Về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật
7 Công văn số 833/TCT-KK ban hành ngày 3/3/2016 Về việc chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ 3
8 Công văn số 801/TCT-TNCN ban hành ngày 2/3/2016 Về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT
9 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
10 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa