Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo
Dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ chứng thực chữ ký số FPT-CA

Email In PDF.

CHỮ KÝ SỐ FPT - CA

Add a comment
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 07 Tháng 8 2015 08:15 ) Đọc thêm...
 

Những điều người nộp thuế cần biết sau khi đăng ký doanh nghiệp

Email In PDF.

Ngay khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế, người nộp thuế (NNT) cần lưu ý một số nội dung như sau:

I. Truy cập website ngành thuế theo địa chỉ http://www.gdt.gov.vn để biết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Tải phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK); Mục lục ngân sách; Tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

II. Về khai thuế

1/ Thuế môn bài: Thời hạn khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

Mức thuế môn bài: NNT căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư.

BẬC

THUẾ MÔN  BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

      3.000.000      

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới  2 tỷ

1.000.000

Cơ sở kinh doanh mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp (MST) trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp (MST) trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 1/2 mức thuế Môn bài cả năm.

2/ Thuế GTGT (đối với NNT mới bắt đầu hoạt động SXKD): là loại khai thuế theo quý.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập áp dụng phương pháp tính trực tiếp, trừ cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. 

            NNT phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (theo mẫu) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

          3Thuế TNDN: Doanh nghiệp khai quyết toán thuế TNDN năm.

             4/  Hồ sơ khai thuế: NNT sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) để khai thuế.Trong kỳ tính thuế, NNT không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc NNT đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì  NNT vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đúng thời hạn quy định.

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế

1/ Thời hạn nộp tờ khai thuế

a) Thời hạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (thuế tài nguyên, Phí BVMT…)

b) Thời hạn nộp tờ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (thuế TNCN, GTGT…)

c) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (bao gồm: thuế TNDN, TNCN, thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ...).

2/ Thời hạn nộp thuế:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế. Riêng thuế TNDN căn cứ kết quảSXKD, NNT thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

3/ Hình thức khai và nộp thuế:

-    Toàn bộ bằng điện tử (kể cả khai và nộp thuế Môn bài)

-  Hướng dẫn về việc khai và nộp thuế điện tử NNT tham khảo tại cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế: http://kekhaithue.gdt.gov.vn

V. Về hóa đơn:

- Tổ chức, doanh nghiệp tạo hóa đơn tự in, tạo hóa đơn điện tử, tạo hóa đơn đặt  in theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

-  Tổ chức, doanh nghiệp trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu sốTB01/AC ban hành kèm Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Tổ chức, doanh nghiệp được Cơ quan Thuế bán hoá đơn để sử dụng thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Lập hóa đơn: Khi bán hàng hoá, dịch vụ người bán phải lập hoá đơn. Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC (nêu trên) 

 

Add a comment

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

Email In PDF.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Add a comment
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 5 2014 15:27 ) Đọc thêm...
 

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Email In PDF.

 

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Add a comment
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 5 2014 15:29 ) Đọc thêm...

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Email In PDF.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, CÔNG TY

(Theo Nghị Định số 43/2010/NĐ-CP) (Áp dụng từ ngày 01/06/2010)

Add a comment
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 5 2014 15:30 ) Đọc thêm...